طرح های عضویت

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

طرح 1

50

محصول

ماهیانه / 44000 تومان

دسترسی به 50 محصول از فروشگاه فایل psd

طرح 2

100

محصول

ماهیانه / 79000 تومان


دسترسی به 100 محصول از فروشگاه فایل psd

طرح 3

200

محصول

ماهیانه/ 139000 تومان

دسترسی به 200 محصول از فروشگاه فایل psd

طرح 4

300

محصول

ماهیانه/ 199000 تومان

دسترسی به 300 محصول از فروشگاه فایل psd

 
با خرید اشتراک ویژه ، دسترسی رایگان به تمام پروژه های وب سایت پیدا خواهید کرد
توضیحات : در صورت عدم دانلود در یکماه، سهمیه ماهانه به ماه بعدی اضافه نمیگردد
 
حساب کاربری